#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-1#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-2#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-3#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-4#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-5#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-6#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-7#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-8#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-9#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-10#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-11#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-12#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-13#slider-theme-slider-5a671b7040ae5-caption-14

אילנה חלה

למדה  במדרשה לאמנות והיתה סוכנת נסיעות, עבודה שהביאה אותה לטייל ולגור
.בעולם במקומות ולפרקי זמן, שונים משהפסיק להיות אקזוטי וקסום החלה לצייר