#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-1#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-2#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-3#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-4#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-5#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-6#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-7#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-8#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-9#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-10#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-11#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-12#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-13#slider-theme-slider-5a8c59f8b4b05-caption-14

תקנון האתר

new

תנאי שימוש – תקנון אתר Sell My Art

1. כללי / מבוא

1.1אתר “Sell My Art” הינו חנות וירטואלית שכתובתה ברשת האינטרנט הינה http://sellmyart.co.il  (להלן “האתר”),

המופעלת ע”י דפנה נבארו, יוצרת ומנהלת האתר.

1.2 האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרי אומנות : אומנות מקור, ליטוגרפיות הדפסים וצילומים אומנותיים.

1.3 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ומטעמי נוחיות בלבד נעשה שימוש בלשון זכר, כאשר הכוונה היא גם ללשון נקבה.

1.4 כל הרוכש מוצרים ו/או יש לו כוונה לרכישת מוצרים דרך האתר ו/או מבקש לקבל מידע באתר לרבות מי שגולש באתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את תקנון האתר וכי הוא מסכים לו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בינך
לבין “Sell My Art” ו/או מי מטעמה.

1.5 המוצרים שאותם ניתן לרכוש באתר כמו גם מחיריהם  ו/או תנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה של הנהלת אתר “Sell My Art ”  ו/או על פי דרישות הספקים השונים.

1.6 “Sell My Art” שומר על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.

2. תנאי שימוש באתר – רכישת מוצר/ים וקבלת מידע:

2.1 באתר “Sell My Art” ניתן לבצע פעולות לצורך ביצוע הזמנות ו/או רכישת מוצרים. אין לעשות שימוש באתר “Sell My Art” לכל מטרה אחרת.

2.2 רשאי לבצע הזמנה ורכישה באתר כל אדם מעל גיל 18 או תאגיד המחזיק כרטיס אשראי על שמו, התקף ביום ביצוע הרכישה.

2.3 פעולת הזמנת ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר תתקבל אם ורק אם התמלאו כל התנאים הבאים:

2.3.1 ניתן אישור מחברת האשראי  או של חשבון ה PayPal של המזמין/הרוכש לביצוע העסקה;

2.3.2 המוצר קיים במלאי ו/או ניתן על ידי הספק במועד ביצוע ההזמנה;

2.4 במקרה שבוצעה רכישת מוצרים ויתברר כי המוצר שהוזמן אינו מסופק יותר על ידי הספק ו/או אינו מצוי במלאי, “Sell My Art” תיידע את הרוכש באמצעות הודעה מתאימה לדואר האלקטרוני שלו ו/או לטלפון (תנאי לכך הינו השארת פרטים מזהים ודרכי תקשורת כאמור בעת ההזמנה).

2.5 השרתים הממוחשבים של אתר “Sell My Art” מנהלים רישום ממוחשב של הרכישות והפעולות המבוצעות באתר ומשכך הרישום בשרתי “Sell My Art” יהווה ראיה לכאורה לפעולות אלה ומועד ביצוען לצורכי אספקת המוצרים הנרכשים באמצעות האתר.

2.6 “Sell My Art” מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונך ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי “Sell My Art”, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל “Sell My Art “, ו/או מי מטעמה.

3. ביצוע הרכישה באתר:

3.1 לצורך אספקת המוצר עליך לדאוג ולוודא כי הזמנתך התקבלה ונקלטה באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח, אספקת המוצר ולחיוב המזמין. האתר לא יוכל לספק את המוצר המוזמן, אם ההזמנה לא נקלטה בו, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת, גם אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר.

3.2 “Sell My Art” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות שתיעשה על ידיך בעת הקלדת הפרטים כאמור לעיל. האחריות למסירת פרטים מדויקים של מקבל המוצר וכתובתו חלה עליך בלבד. במידה ומוצר אבד או שנגרמו הוצאות נוספות כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו יחולו הוצאות אלה עליך והאתר יהיה פטור מכל אחריות.

3.3 בטרם ביצוע רכישה באתר, תתבקש להירשם לאתר, כאשר בעת רישום זה תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, ת.ז/ח.פ, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון וכן לבחור לעצמך שם משתמש וסיסמא ולמלא פרטי אמצעי התשלום (אם הנך מבצע הרכישה בפועל).

3.4 פרטיך ו/או פרטי פעולת הרכישה כפי שבוצעה יועברו לספקים השונים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלה לא יועברו לגורמים שלישיים למעט הספקים השונים ו/או חברות האשראי ואך ורק על מנת להשלים את ביצוע עסקאות הרכישה.

3.5 “Sell My Art ” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים במישרין ו/או בעקיפין בכל דרך שהיא למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

3.6 ביצוע רכישה באתר, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון ישירות להנהלת  “Sell My Art”.

3.7 לאחר ביצוע ורישום הפעולה באתר כאמור, תישלח אליך הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך (הכתובת שמסרת בעת הרישום), אשר תכלול את כל פרטי הפעולה (להלן: “הודעת אישור”).

3.8 במידה ובחרת לבצע את התשלום באמצעות הטלפון, תישלח הודעה לאחר שתבוצע ההזמנה באתר ו/או במערכת. “Sell My Art ” לא תשא באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת הרישום לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.

3.9 הודעת אישור זו  מחייבת את “Sell My Art” ו/או את הספק לספק לך את המוצרים שרכשת, והודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר.

3.10 במקרה בו לא אושרה עסקה על-ידי חברות האשראי תקבל הודעה מתאימה על כך.

3.10.1 במקרה שכזה לצורך השלמת הרכישה תידרש ליצור קשר טלפוני עם “Sell My Art ” לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה או המצאת אמצעי תשלום חלופי.

3.10.2 יובהר ויודגש כי פעולה תחשב כמושלמת אך ורק לאחר מסירת פרטי האשראי תקינים על-ידך.

3.10.3 במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי, ועד להסדרת הנושא לא תיפתח הזמנה כלל. לא פעלת להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת מעיקרה.

3.11 במקרה שבו החלטת שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי ולבצע את הרכישה באמצעות יצירת קשר טלפוני ישיר עם “Sell My Art ” לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי מבצע הפעולה ואישורם ע”י חברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ובחרת באפשרות שייווצר עמך קשר טלפוני ישיר לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, ולא השבת לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של “Sell My Art ” בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה “Sell My Art ” זכאית לבטל את ההזמנה.

3.12 בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הפעולה, תיחשב העסקה כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי כאמור, יפעלו האתר ו/או הספק בהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו באתר על-ידך.

4. הזמנה משובשת:

4.1 כדי ש”Sell My Art ” ו/או הספקים יוכלו לספק לך את המוצרים שהזמנת, יש צורך כי פרטי ההזמנה יתקבלו ויקלטו במחשבי “Sell My Art ” באופן תקין ומסודר, כשפרטי ההזמנה מכילים את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.

4.2 סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על-ידי “Sell My Art “. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, “Sell My Art ” ממליצה כי תפנה ישירות אל “Sell My Art ” באמצעות הטלפון.

4.3 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי “Sell My Art ” ו/או הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה ו/או לספקים, עקב פרטים מוטעים שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה, תחויב בתשלום בגין הוצאות דמי משלוח וטיפול.

5. אספקת המוצרים ומדיניות משלוחים:

5.1 המועד לאספקת המוצר ללקוח הינו עד 10 ימי עסקים.

5.2 האספקה מבוצעת באמצעות חברת שילוח, אשר אחראית לביצוע המשלוח כראוי, לכתובת אשר הקלדת במהלך ביצוע ההזמנה. עליך לוודא כי הכתובת למשלוח הינה מדויקת, מלאה וניתנת לאיתור ע”י חברת השילוח.

5.3 “Sell My Art ” ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לכל איחור באספקת המוצרים הנובע בטעות בהקלדת הכתובת על ידך או כל טעות אחרת בתיאור הכתובת לאספקת המוצר, שנעשתה על ידך במהלך תהליך ההזמנה.

5.4 “Sell My Art ” ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לכל איחור באספקת המוצרים לרבות בגין איחור או עיכוב הנובע מתקלה במערכות התקשורת ו/או המחשבים, כוח עליון, מלחמה ו/או פעולת איבה, שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

6. מחירים ותשלומים:

6.1 לאחר סיום ביצוע ההזמנה, תחויב מיידית (בכפוף להסדרים ספציפיים בינך לבין חברת כרטיסי האשראי) בתשלום מלא בגין המוצר שהוזמן. לא יחולו דמי משלוח על אספקת המוצרים.

6.2 “Sell My Art ” תהיה רשאית לשנות את התנהלות האתר בנוגע  לדמי המשלוח מעת לעת ובכפוף לעדכון המחירים באתר ומחוייבת לעדכן את הספקים וכן את הקונים באמצעות תקנון זה.

6.3 כל המחירים שמופיעים באתר הינם  בשקלים חדשים וכוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. המחירים  כוללים תשלום בעבור משלוח.

6.4 במקרה של ביטול הזמנה ו/או החלפה, שיבוצעו בהתאם להוראות תקנון זה, יתווספו למחיר המוצר המוזמן בנוסף לדמי המשלוח גם דמי טיפול בגין הביטול/ההחלפה.

6.5 “Sell My Art ” רשאית לעדכן את מחירי המוצרים, המשלוח והטיפול באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה מבוצעת כלשהי הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

7. פרטיות:

7.1 כל הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של “Sell My Art ” (למעט פרטי כרטיסי האשראי ומספרי תעודות זהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע של “Sell My Art ” בכל מקרה).

7.2 “Sell My Art ”  מתחייבת לא להעביר את הפרטים האישיים של מבצע פעולה לאף גורם אחר זולת לספקים במידת הצורך במערכת מאובטחת- SSL, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה באתר.

7.3 למרות שעל-פי חוק אין חובה למסור לחברה פרטים אישיים, “Sell My Art ” לא תוכל לטפל בהזמנות אם לא תקבל פרטים אישיים אלו.

7.4 לאחר רישום לאתר “Sell My Art ” תחשב כלקוח “Sell My Art ” אשר תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים
של “Sell My Art “, חידושים לגבי מוצרים בפרט וחידושים באתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב והכל בכפוף להוראות כל דין.

7.5 אם אינך מעוניין ש”Sell My Art ” תפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל ולחילופין תוכל להודיע
ל”Sell My Art ” בכל עת כי הינך מבקש ששמך יוסר מרשימת התפוצה של האתר. במידה והנך לקוח רשום תוכל לציין זאת בניהול כרטיסך באתר.

7.6 מבלי לגרוע מהאמור הנך מצהיר כי הנך יודע ומסכים לכך ש”Sell My Art ” רשאית למסור את הפרטים שימסרו על-ידך לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירת מידע סטטיסטי זה לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יהיה ניתן לזהות אותך על-פי הנתונים הסטטיסטיים ו”Sell My Art ” לא תימסור כל פרטי מידע שניתן על פיהם לזהות אותך.

7.7 “Sell My Art ” מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי “Sell My Art ” ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על-כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד “Sell My Art “ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור העלולים להיווצר מחדירה כאמור.

8. ביטול רכישה:

8.1 ניתן לבטל רכישה שבוצעה באתר כל עוד לא סופק המוצר. האמור לא יחול במקרים בהם המוצר שהוזמן על ידך הינו מוצר ב”הזמנה מיוחדת” אשר הוכן במיוחד, כגון מוצרים עפ”י הזמנה אישית ונעשו במיוחד עבורך ברמת הגודל והטכניקה.

8.2  האתר אינו מאפשר החזרת מוצרים ו/או כל מוצר אומנות אחר , אלא אם הגיע אל הקונה במצב פגום. במידה ומוצר האומנות הגיע אליך פגום יש להודיע על כך ל “Sell My Art” באופן מיידי באמצעות הטלפון או במייל .

8.3 לביטול רכישה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם “Sell My Art”. לאחר בירור פנייתך לביטול הזמנתך, עליך להחזיר את המוצר ל”Sell My Art “, או לחילופין, לבקש
מ”Sell My Art ” שתשלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו לחברה ו/או לספק על חשבונך.

8.4 לאחר החזרת המוצר תזוכה במחיר ששילמת עבור המוצר (ללא עלות המשלוח). בנוסף, “Sell My Art ” תהיה רשאית לקזז מעלות המוצר כפי ששולמה את עלויות השליחויות שנעשו לצורך החזרת המוצר לספק וכן בקיזוז דמי ביטול שיהיו בשיעור של 5% ממחיר המוצר שהוחזר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

9. החלפת מוצר:

9.1 “Sell My Art”  אין אפשרות להחלפת המוצרים.

9.2 במקרה של ביטול רכישה כאמור, אם כבר סופק לך המוצר, חלה עליך חובת החזרת המוצר למחסני “Sell My Art” כאשר חובת מימון עלות משלוח המוצר חזרה אל מחסני
“Sell My Art ” תחול עליך.

9.3 גם במידה והמוצר נשלח אליך אך טרם הגיע אליך, תחויב בדמי משלוח לפי הכתוב בסעיף 14(ה) בחוק הגנת הצרכן: לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת הספק הוצאו על-ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

9.4 האמור לעיל לא יחול במקרה והמוצר הינו מוצר ב”הזמנה מיוחדת” שהוכן ו/או בוצע כבר על ידי הספק.

10. מוצר פגום:

10.1 במידה והמוצר שנשלח אליך הינו פגום בעת קבלתו, עליך להודיע על כך ל”Sell My Art ” מיד עם קבלת המוצר. לשם כך עליך לבדוק אם המוצר בקפדנות מיד עם קבלתו.

10.2 עליך לתאם עם “Sell My Art ” את משלוח המוצר והחלפתו.

10.3 היה ומוצר פגום, האחריות להחלפתו תהיה על הספק.

10.4 אם המוצר פגום, והספק קבע כי מדובר במוצר פגום, תוכל להחליט אם הינך מבקש לקבל מוצר זהה תקין או לחילופין להודיע על ביטול העסקה על כל המשתמע מכך, אולם הקביעה אם המוצר פגום תהא על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק ובאחריותו בלבד וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהספק קבע שהמוצר פגום וזאת מול הספק ובאחריותו.

10.5 הזכות להחזיר ו/או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

10.6 מובהר כי על פי הוראת סעיף 14(ד)(4) לחוק הגנת הצרכן, לקוח אינו רשאי להודיע על ביטול עסקה עם המוצר הותאם ו/או שודרג בהתאם לדרישותיו- הוראת הסעיף קובעת: “טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה”.

10.7 מבלי לגרוע באמור בתקנון זה, בין אם התקבל אצלך המוצר ובין אם לא, ביטול הזמנה ייעשה בהודעה טלפונית למוקד השירות של “Sell My Art”. עם זאת, לאחר קבלת המוצר, ביטול ההזמנה ייעשה כאמור לעיל, וזאת עד 10 ימים מיום קבלת המוצר.

11. אחריות:

11.1 התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ומובהר כי בשל העובדה שהתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי מחשב לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

11.2 בשום נסיבות לא תחול על “Sell My Art “ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל”Sell My Art ” ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

11.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת “Sell My Art ” יעכבו ו/או ימנעו את קיום הזמנת ו/או אספקת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ו/או שלא בהתאם למועדים שנדרשו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או האספקה אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת ו/או אספקת המוצרים, רשאית “Sell My Art ” להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.

11.4 אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, ניתנת בפניך האפשרות לכתוב להנהלת אתר “Sell My Art ” אשר תבחן את פנייתך בקפידה.

11.5 השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (As is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי “Sell My Art ” ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. “Sell My Art ” ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת שבאמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מכל אלמנט אחר אשר עלול לפגוע, בכל דרך שהיא, במחשבך האישי ו/או בכל ציוד אחר שלך כאשר הנך נכנס ו/או מבצע פעולה באתר.

11.6 “Sell My Art ” לא תישא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד ש”Sell My Art ” פעלה בהתאם לפרטים שסופקו לה על ידך.

11.7 “Sell My Art ” לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למקבל המוצר בשל איחורים באספקת המוצר – אלא אם כן נבע העיכוב מרשלנות רבתי של “Sell My Art “. במקרה זה תהיה אחריות “Sell My Art ” מוגבלת לסכום השווה לכפל מחיר ההזמנה.

11.8 “Sell My Art ” אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביו, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשרות לאתר – או מי מספקיה.

11.9 “Sell My Art” אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל פעולה בלתי חוקית שנעשית על ידך ו/או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטתה באתר.

11.10 “Sell My Art ” תהיה רשאית להפסיק ו/או למנוע התקשרות ו/או גישה ממך באתר ו/או בחלק מהאתר, בכל שלב, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך מראש. היה ותבקש בכל זאת לבצע פעולה לאחר שהתקשרותך נמנעה כאמור עליך לפנות ישירות ל”Sell My Art ” לשם בירור העניין.

11.11 חל איסור על יצירת ו/או הוספת לינקים כלשהם ו/או ביצוע פעולות באתר שאינן בהתאם להוראות תקנון זה וכל המבקש ביצוע פעולה שכזו ו/או ליצור לינק עליו לקבל אישור מראש ובכתב מ”Sell My Art “.

12. זכויות וזכויות יוצרים:

12.1 אתר “Sell My Art ” מכיל חומרים ו/או תכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין ו/או זכויות מוסריות ו/או כל זכות אחרת לרבות תוכן ו/או תמונות ותצלומים ו/או קבצי אודיו ו/או וידאו ו/או גרפיקה השייכים ל”Sell My Art ” או לצדדים שלישיים לרבות ספקים שונים אשר מוצריהם ו/או שירותים הניתנים על ידם מפורסמים באתר. בהתאם לכך, כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של “Sell My Art ” בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

12.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות מוצרים וכיוצ”ב, בלא קבלת
רשות “Sell My Art ” מראש ובכתב.

12.3 אינך רשאי לעשות שימוש בתכנים ו/או החומרים המופיעים באתר לרבות לצורך שימוש עצמי ו/או כל שימוש מסחרי ואינך רשאי לשנות ו/או לפרסם ו/או להעביר חומרים או תכנים כאמור שבאתר לכל גורם אחר בכל מדיה שהיא לרבות על מנת לעשות שימוש בהם לצורך יצירת יצירה אחרת והשימוש באתר הינו אך ורק זה המפורט בתקנון זה.

12.4 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של
בעלי “Sell My Art ” ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

12.5 הנך מתחייב שלא להעלות לאתר “Sell My Art ” כל מידע מכל מין וסוג שהוא באם הינו מפר זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת לרבות חומר שיש בו כדי להוות לשון הרע.

12.6 השם “Sell My Art ” וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכוש “Sell My Art ” בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת “Sell My Art ” בכתב ומראש.

13. פיצוי ושיפוי:

העושה שימוש בלתי ראוי באתר לרבות בדרך של הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין ו/או הפרת סימני מסחר לרבות בדרך של העלאת מידע ו/או תכנים ו/או כל חומר ותכנים העולים לכדי לשון הרע, מתחייב לפצות ו/או לשפות את “Sell My Art ” ו/או מי מטעמה בגין כל הוצאה ו/או קנס ו/או נזק ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם לרבות הוצאות משפטיות אשר ייגרמו ל”Sell My Art ” בשל התנהלותו.

14. דין ושיפוט:

הדין החל על הזמנות מבצע פעולה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

15. פרטי “Sell My Art “

15.1 משרדי “Sell My Art ” ממוקמים בגבעתיים. את מרכז שרות הלקוחות של “Sell My Art ” ניתן להשיג בימים ימים א-ה בין השעות 09:00-19:00 בטלפון 050-2343318

15.2 בנוסף, ניתן לכתוב מכתב לכתובת של משרדי “Sell My Art” שלעיל ו/או באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mail@sellmyart.co.il

16. תנאים נוספים:

16.1 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של “Sell My Art”  ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

16.2 “Sell My Art ” תהא רשאית לבטל שירותים כאלה או אחרים שבאתר ו/או לצמצם אתם על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן תהיה רשאית לתקן ו/או לשנות את תקנון האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כניסה לאמנים מציגים עבור תקנון האתר-אמן ותשלום חודשי
כניסה לאמנים לתשלום עבור התערוכה החודשית הקרובה